Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Select Language
NCSDK BEOGRAD

Sertifikat

Sertifikacija profesionalnih kvalifikacija

Imamo rešenje za Vaš nedostatak dokaza o iskustvu i veštinama.

Sistem dodatnih/profesionalnih kvalifikacija je razvijen kao dopunski sistem redovnom obrazovnom sistemu i okviru nacionalnih stručnih kvalifikacija, i omogućava značajno bržu reakciju na potrebe poslodavaca za znanjem, veštinama i kompetencijama. Dodatne/profesionalne kvalifikacije su zasnovane posebno za određen zaokružen delokrug rada, koji poslodavci prepoznaju kao značajan i potreban za realizaciju određenog zadatka, odnosno određenog poslovnog rezultata.

ZA POJEDINCE

 • profesionalne kvalifikacije omogućavaju brzo prilagodjavanje odnosima na tržištu i potrebama poslodavaca,
 • sertifikat dokazuje kompetentnost za obavljanje odredjenog posla zato predstavlja veću mogućnost zaposlenja,
 • profesionalne kvalifikacije omogućavaju lični i profesionalni razvoj,
 • profesionalne kvalifikacije dokazuju doživotno učenje, povećavaju socijalnu mrežu i uključenost i povećavaju motivisanost za nastavak obrazovanja.

ZA POSLODAVCE

 • brzo prilagodjavanje kvalifikacija i internih kvalifikacionih struktura razvojnom trendu
 • prilagodjavanje i unapredjivanje kompetencija zaposlenih
 • rešavanje problematike deficita unutar organizacije i grane
 • preglednost postojećih kompetencija, uvodjenje dinamične kvalifikacione strukture i omogućavanje brze zamene odsutnih zaposlenih.

Aktivnosti sertifikacije su zasnovane na sertifikacionoj platformi s ciljem podsticanja slobodnog kretanja stručnjaka i osiguravanja odgovarajućeg nivoa kvalifikacija na tržištu rada kako Republike Srbije, tako i šire, a koji je potreban sa aspekta poslodavca.

Od juna 2017. godine, NCSDK Beograd je postao nosilac ispitnog centra za teritoriju Republike Srbije za Združenje za razvoj znanja (ZRZ) Slovenija i kontakt tačka za dalje dodeljivanje akreditacija pojedinačnim obrazovnim organizacijama, za individualne stručne kvalifikacije. Zajedno sa njima, sprovodi se ispit kandidata pred Komisijom. Rezultat uspešnog sertifikovanja je međunarodni sertifikat dodatnih/profesionalnih kvalifikacija.

Svaka organizacija dobija mogućnost da jedinstveno realizuje određene kvalifikacije. Svakako, u cilju izlaska u susret korisnicima širom Republike Srbije, organizacija može zaključiti saradnju sa drugim organizacijama koje mogu da ispune standarde i ona snosi odgovornost za aktivnosti organizacije sa kojima je ostvarila saradnju po pitanju realizacije obuka po standardima matične centrale Združenja za razvoj znanja iz Ljubljane.

sertifikat-ncsdk-od-zrz

Nakon polaganja ispita pred ispitnom komisijom, referentnim stručnjacima za konkretni program obrazovanja, svaki kandidat dobija sertifikat na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku kao referentni dokument da poseduju stručnu kvalifikaciju.

Sertifikat, kao referentni dokument, dodatak je svedočanstvu, diplomi, koji dokazuje doživotno učenje i unapredjivanje znanja, koji je za postizanje konkurentnosti na tržištu rada ne samo poželjan, već neophodan.

Sertifikat, odnosno referentni dokument je podržan od strane poslodavačkih asocijacija Slovenije, kao kombinacija znanja, veština i kompetencija za odredjen zaokružen skup stručnosti i delatnosti, koji je potreban sa aspekta poslodavca za postizanje odredjenog kvaliteta, u skladu sa Direktivom 2005/36/EZ od 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija, odeljak 16. Aktivnosti sertifikacije su zasnovane na sertifikacionoj platformi s ciljem podsticanja slobodnog kretanja stručnjaka i osiguravanja odgovarajućeg nivoa kvalifikacija, koji je potreban sa aspekta poslodavca.

 • U roku od 15 dana nakon isteka prijavnog roka, kandidati će biti pozvani zbog dopunjenja prijave i sadržaja provere;
 • Kandidati se u roku od 15 dana nakon isteka prijavnog roka obaveštavaju o datumu, mestu, sadržini ispita i o plaćanju troškova;
 • Kandidat, koji ne ispunjava uslove za pristup sertifikovanju će biti o tome obavešten putem odluke;
 • Kandidati imaju pravo prigovora na Odluku o neispunjavanju uslova za pristup sertifikovanju 3 dana nakon prijema odluke;
 • Ako kandidat iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da pristupi ispitu ili ga prekine, vraća mu se naknada za ispitivanje nakon odbitka nastalih troškova;
 • Ispit u celini traje najviše 180 minuta;
 • Kandidat ima pravo na 15-minutnu pripremu pre usmenog ispita;
 • NCSDK/Izvođač sertifikovane obuke treba pismeno da obavesti kandidata o uspehu na ispitu najkasnije osam dana nakon datuma pisanog ispita;
 • Ocena usmenog ispita se saopštava kandidatu nakon završetka usmenog ispita;
 • Kandidat ima pravo uvida u ispitnu dokumentaciju;
 • Kandidat može više puta da se prijavi na ispit, sve dok ne dokaže osposobljenost;
 • Kandidat ima pravo prigovora na Odluku o neobavljenom sertifikovanju profesionalne kvalifikacije tri dana nakon prijema obaveštenja;
 • Kandidat ima pravo prigovora na rad ispitne komisije 3 dana po prijemu sertifikata, odnosno obaveštenja o neobavljenom sertifikovanju profesionalne kvalifikacije.

Registar obuhvata listu stručnjaka koji imaju pečat kvaliteta – sertifikat kao referentni dokument da poseduju profesionalnu kvalifikaciju, prethodno ocenjenu od referentnih stručnjaka iz oblasti dobijenog sertifikata.

Registar obuhvata listu programa stručnih kvalifikacija, koji su uskladjeni u skladu sa privrednim ambijentom Republike Srbije i evropskim okvirom kvalifikacija.

Standardi stručnih kvalifikacija i ispitni katalozi se konstantno ažuriraju novim stručnim kvalifikacijama prema potrebi poslodavaca.

STANDARDI STRUČNIH KVALIFIKACIJA I ISPITNI KATALOZI

PODRUČJA
• FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO
– Knjigovođa
– Računovodja
– Stručnjak za poreze
– Stručnjak za finansijski kontroling
– Stručnjak za računovodstvo
– Stručnjak za naplatu potraživanja
– Vodja računovodskog servisa

• MENADŽMENT
– Menadžer evropskih projekata
– International HR menadžer
– Strokovnjak za HR kontroling
– Menadžer privatnog obezbeđenja
– Poslovni asistent
– Destinacijski menadžer u turizmu
– Stručnjak za radno pravne odnose
– Stručnjak za organizaciju eventa – Event manager

• INDUSTRIJA
– Ručno elektrolučni zavarivač
– TIG zavarivač
– Livničar
– Zlatar

• USLUGE
– Dimničar
– Nekretninski posrednik
– Stručnjak za upravljanje zgradama
– Stručnjak za upravljanje otpadom
– Stručnjak za upravljanje hemikalijama

• TRGOVINA
– Menadžer spoljne trgovine
– Stručnjak za digitalni marketing
– Komercijalista
– Stručnjak za digitalni marketing
– Prodavci za sva područja ( konfekcije, gradjevinskog materijala, elektro materijala, obuće, sportskih artikala, ….)
– Coaching za prodavce

• ENERGETIKA
– Instalater termosolarnih sistema – Direktiva EU 2009/28/EC/čl.14, , Annex IV
– Instalater fotonapetostnih sistema – Direktiva EU 2009/28/EC/čl.14, , Annex IV
– Instalater toplotnih pumpa – Direktiva EU 2009/28/EC/čl.14,  Annex IV
– Instalater sistema grejanja sa drvnu biomasu- Direktiva EU 2009/28/EC/čl.14,  Annex IV
– Bezbednost električnih instalacija u industriji– Direktiva EU, Tehnička smernica EU
– Bezbednost električnih instalacija u zgradama– Direktiva EU, Tehnička smernica EU
– Zaštita zgrada od groma – Direktiva EU, Tehnička smernica EU
– Stručnjak za energetsku efikasnost

• TURIZAM I UGOSTITELJSVO
– Sobarica
– Recepcioner
– Asistent kuvara
– Asistent konobara
– Komercijalista u turizmu
– Maser
– Stručnjak za velnes
– Sertifikacija zaposlenih u vezi sa zaštitom hrane i HACCP sistemom:
– Sertifikacija radnika – sertifikaciju potpuno prilagodjavamo potrebama naručioca

• INFORMATIKA
– Digitalne kompetencije za finansijske menadžere i računovođe
– Stručnjak za izradu web stranica
– Stručnjak za digitalnu bezbednost

• GRAĐEVINARSTVO
– Tesar
– Kovač
– Keramičar
– Montažer suve građevine
– Zidar za zidanje i malterisanje
– Građevinarski poslovođa
– Upravljač teške gradjevinske mehanizacije
– Upravljač lake gradjevinske mehanizacije

Lista kvalifikacija se stalno uvećava u skladu sa potrebama tržišta rada i poslodavaca.