Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Select Language
NCSDK BEOGRAD

Sertifikat

Sertifikacija profesionalnih kvalifikacija

Imamo rešenje za Vaš nedostatak dokaza o iskustvu i veštinama.

Sistem dodatnih/profesionalnih kvalifikacija je razvijen kao dopunski sistem redovnom obrazovnom sistemu i okviru nacionalnih stručnih kvalifikacija, i omogućava značajno bržu reakciju na potrebe poslodavaca za znanjem, veštinama i kompetencijama. Dodatne/profesionalne kvalifikacije su zasnovane posebno za određen zaokružen delokrug rada, koji poslodavci prepoznaju kao značajan i potreban za realizaciju određenog zadatka, odnosno određenog poslovnog rezultata.

ZA POJEDINCE

 • profesionalne kvalifikacije omogućavaju brzo prilagodjavanje odnosima na tržištu i potrebama poslodavaca,
 • sertifikat dokazuje kompetentnost za obavljanje odredjenog posla zato predstavlja veću mogućnost zaposlenja,
 • profesionalne kvalifikacije omogućavaju lični i profesionalni razvoj,
 • profesionalne kvalifikacije dokazuju doživotno učenje, povećavaju socijalnu mrežu i uključenost i povećavaju motivisanost za nastavak obrazovanja.

ZA POSLODAVCE

 • brzo prilagodjavanje kvalifikacija i internih kvalifikacionih struktura razvojnom trendu
 • prilagodjavanje i unapredjivanje kompetencija zaposlenih
 • rešavanje problematike deficita unutar organizacije i grane
 • preglednost postojećih kompetencija, uvodjenje dinamične kvalifikacione strukture i omogućavanje brze zamene odsutnih zaposlenih.

Aktivnosti sertifikacije su zasnovane na sertifikacionoj platformi s ciljem podsticanja slobodnog kretanja stručnjaka i osiguravanja odgovarajućeg nivoa kvalifikacija na tržištu rada kako Republike Srbije, tako i šire, a koji je potreban sa aspekta poslodavca.

Registrom sertifikata su obuhvaćeni sva lica koja su potvrdila svoju stručnost, polaganjem ispita pred Komisijom.

Nakon uspešno završenog sertifikovanja, kandidat dobija sertifikat, referentni dokument, koji je dodatak svedočanstvu, diplomi, koji dokazuje doživotno učenje i unapredjivanje znanja, koji je za postizanje konkurentnosti na tržištu rada ne samo poželjan, već neophodan.

Sertifikat, odnosno referentni dokument je podržan od strane poslodavačkih asocijacija Slovenije, kao kombinacija znanja, veština i kompetencija za odredjen zaokružen skup stručnosti i delatnosti, koji je potreban sa aspekta poslodavca za postizanje odredjenog kvaliteta, u skladu sa Direktivom 2005/36/EZ od 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija, odeljak 16. Aktivnosti sertifikacije su zasnovane na sertifikacionoj platformi s ciljem podsticanja slobodnog kretanja stručnjaka i osiguravanja odgovarajućeg nivoa kvalifikacija, koji je potreban sa aspekta poslodavca.

NCSDK Beograd, kao ovlašćena nacionalna centrala Združenja za razvoj znanja iz Ljubljane, akredituje edukativne organizacije ili edukativne centre profesionalnih organizacija u Republici Srbiji, kako bi mogle da sprovode obuke prema standardima sertifikacije, iz različitih delatnosti. Zajedno sa njima, sprovodi se ispit kandidata pred Komisijom. Rezultat uspešnog sertifikovanja je međunarodni sertifikat dodatnih/profesionalnih kvalifikacija.

Svaka akreditovana organizacija dobija mogućnost da jedinstveno realizuje određene kvalifikacije. Svakako, u cilju izlaska u susret korisnicima širom Republike Srbije, akreditovana organizacija može zaključiti saradnju sa drugim organizacijama koje mogu da ispune standarde i ona snosi odgovornost za aktivnosti organizacije sa kojima je ostvarila saradnju po pitanju realizacije obuka po standardima matične centrale Združenja za razvoj znanja iz Ljubljane.

sertifikat-ncsdk-od-zrz

 • U roku od 15 dana nakon isteka prijavnog roka, kandidati će biti pozvani zbog dopunjenja prijave i sadržaja provere;
 • Kandidati se u roku od 15 dana nakon isteka prijavnog roka obaveštavaju o datumu, mestu, sadržini ispita i o plaćanju troškova;
 • Kandidat, koji ne ispunjava uslove za pristup sertifikovanju će biti o tome obavešten putem odluke;
 • Kandidati imaju pravo prigovora na Odluku o neispunjavanju uslova za pristup sertifikovanju 3 dana nakon prijema odluke;
 • Ako kandidat iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da pristupi ispitu ili ga prekine, vraća mu se naknada za ispitivanje nakon odbitka nastalih troškova;
 • Ispit u celini traje najviše 180 minuta;
 • Kandidat ima pravo na 15-minutnu pripremu pre usmenog ispita;
 • NCSDK/Izvođač sertifikovane obuke treba pismeno da obavesti kandidata o uspehu na ispitu najkasnije osam dana nakon datuma pisanog ispita;
 • Ocena usmenog ispita se saopštava kandidatu nakon završetka usmenog ispita;
 • Kandidat ima pravo uvida u ispitnu dokumentaciju;
 • Kandidat može više puta da se prijavi na ispit, sve dok ne dokaže osposobljenost;
 • Kandidat ima pravo prigovora na Odluku o neobavljenom sertifikovanju profesionalne kvalifikacije tri dana nakon prijema obaveštenja;
 • Kandidat ima pravo prigovora na rad ispitne komisije 3 dana po prijemu sertifikata, odnosno obaveštenja o neobavljenom sertifikovanju profesionalne kvalifikacije.

Registar obuhvata listu stručnjaka koji imaju pečat kvaliteta – sertifikat kao referentni dokument da poseduju profesionalnu kvalifikaciju, prethodno ocenjenu od referentnih stručnjaka iz oblasti dobijenog sertifikata.

Registar obuhvata listu programa stručnih kvalifikacija, koji su uskladjeni u skladu sa privrednim ambijentom Republike Srbije i evropskim okvirom kvalifikacija. Nakon polaganja ispita pred ispitnom komisijom, referentnim stručnjacima za konkretni program obrazovanja, svaki kandidat dobija sertifikat na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku kao referentni dokument da poseduju stručnu kvalifikaciju.

Standardi stručnih kvalifikacija i ispitni katalozi se konstantno ažuriraju novim stručnim kvalifikacijama prema potrebi poslodavaca.

STANDARDI STRUČNIH KVALIFIKACIJA I ISPITNI KATALOZI

PODRUČJA
• FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO
– Knjigovođa
– Računovodja
– Stručnjak za poreze
– Stručnjak za finansijski kontroling
– Stručnjak za računovodstvo
– Stručnjak za naplatu potraživanja
– Vodja računovodskog servisa

• MENADŽMENT
– Menadžer evropskih projekata
– International HR menadžer
– Strokovnjak za HR kontroling
– Menadžer privatnog obezbeđenja
– Poslovni asistent
– Destinacijski menadžer u turizmu
– Stručnjak za radno pravne odnose
– Stručnjak za organizaciju eventa – Event manager

• INDUSTRIJA
– Ručno elektrolučni zavarivač
– TIG zavarivač
– Livničar
– Zlatar

• USLUGE
– Dimničar
– Nekretninski posrednik
– Stručnjak za upravljanje zgradama
– Stručnjak za upravljanje otpadom
– Stručnjak za upravljanje hemikalijama

• TRGOVINA
– Menadžer spoljne trgovine
– Stručnjak za digitalni marketing
– Komercijalista
– Stručnjak za digitalni marketing
– Prodavci za sva područja ( konfekcije, gradjevinskog materijala, elektro materijala, obuće, sportskih artikala, ….)
– Coaching za prodavce

• ENERGETIKA
– Instalater termosolarnih sistema – Direktiva EU 2009/28/EC/čl.14, , Annex IV
– Instalater fotonapetostnih sistema – Direktiva EU 2009/28/EC/čl.14, , Annex IV
– Instalater toplotnih pumpa – Direktiva EU 2009/28/EC/čl.14,  Annex IV
– Instalater sistema grejanja sa drvnu biomasu- Direktiva EU 2009/28/EC/čl.14,  Annex IV
– Bezbednost električnih instalacija u industriji– Direktiva EU, Tehnička smernica EU
– Bezbednost električnih instalacija u zgradama– Direktiva EU, Tehnička smernica EU
– Zaštita zgrada od groma – Direktiva EU, Tehnička smernica EU
– Stručnjak za energetsku efikasnost

• TURIZAM I UGOSTITELJSVO
– Sobarica
– Recepcioner
– Asistent kuvara
– Asistent konobara
– Komercijalista u turizmu
– Maser
– Stručnjak za velnes
– Sertifikacija zaposlenih u vezi sa zaštitom hrane i HACCP sistemom:
– Sertifikacija radnika – sertifikaciju potpuno prilagodjavamo potrebama naručioca

• INFORMATIKA
– Digitalne kompetencije za finansijske menadžere i računovođe
– Stručnjak za izradu web stranica
– Stručnjak za digitalnu bezbednost

• GRAĐEVINARSTVO
– Tesar
– Kovač
– Keramičar
– Montažer suve građevine
– Zidar za zidanje i malterisanje
– Građevinarski poslovođa
– Upravljač teške gradjevinske mehanizacije
– Upravljač lake gradjevinske mehanizacije

Lista kvalifikacija se stalno uvećava u skladu sa potrebama tržišta rada i poslodavaca.

Članovi Tima i partneri su eksperti u različitim oblastima, koji su svesni važnosti doživotnog  i, pre svega, praktičnog obrazovanja, koje je odmah primenljivo u radu i još važnije, realizacije obrazovanja na kvalitetan način:

 • Janez Dekleva, BSc (org)
 • Bojana Vignjević, MSc
 • Prof. dr Refik Šećibović
 • Prof. dr Velibor Luković
 • Mr Dragan Marinković
 • Zoran Vorkapić, Bsc (pravo)
 • Dr Vera Petrović i saradnici, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
 • Prof. dr Drago Cvijanović, Razvojna akademija poljoprivrede Srbije, Beograd
 • Prof. dr Mića Mladenović, Razvojna akademija poljoprivrede Srbije, Beograd
 • Prof. dr Željko Kamberović i saradnici, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd
 • Milutin Anđelković, Urbano pčelarstvo, Beograd
 • Zagorka Anđelković i saradnici, Fondacija Međugeneracijski volonterski centar, Beograd
 • Internacionalni univerzitet Novi Pazar
 • Mokrogorska škola menadžmenta, Užice – Beograd
 • Link grupa, Beograd
 • Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd
 • Đurađ Milanović i saradnici, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad