Upoznajte nas

volim-NCSDK-Beograd

NCSDK Beograd (skraćeni naziv od: Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd) se bavi promocijom celoživotnog učenja i podsticanja lica na dobijanje novih i potvrde postojećih veština u oblasti koja im je interesantna, ali i potrebna za kvalitetniji rad na poslu.

Savetovanje obrazovnih organizacija

Sastavni deo našeg procesa rada je i savetovanje obrazovnih organizacija u razvoju obrazovnih programa. Obrazovne programe iz oblasti neformalnog obrazovanja razvijamo po uzoru na jasne i precizno sastavljene ispitne kataloge uredjene po sistemu Združenja za razvoj znanja iz Ljubljane, pravila Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za akreditaciju obrazovnih programa i dobijanja ovlašćenja kao javno priznatih organizatora obrazovnih aktivnosti (JPOA), imajući u vidu i programe i standarde za dobijanje stručnih kvalifikacija u Republici Sloveniji.

Aktivizam i solidarnost

Saradjujemo sa neprofitnim organizacijama koje podstiču aktivizam i solidarnost u društvu
obrazovanjem i osnaživanjem ranjivih grupa, a do sada najviše gradjana koji imaju preko 55 godina.

Fleksibilni oblici učenja i online nastava

Jedan od projekata na kome radimo je Projekat fleksibilnih mreža za karijeru. One predstavljaju specifično povezivanje fleksibilnih oblika učenja i on-line nastave, ali za nas na jedan novi način, omogućavajući pojedincima da se usavršavaju u okviru svojih mogućnosti. Cilj ovog Projekta je jačanje oblika celoživotnog obrazovanja u visokom obrazovanju.

***

Aktivnosti i ukazano poverenje institucija ostvarivanjem saradnje sa nama možete videti na ovom linku.

***

Od juna 2017. godine, NCSDK Beograd je postao nosilac ispitnog centra za teritoriju Republike Srbije od strane Združenja za razvoj znanja (ZRZ) Slovenija i kontakt tačka za dalje povezivanje sa pojedinačnim obrazovnim i drugim organizacijama, za organizaciju obuka i realizaciju ispita pred ispitnim komisijama radi sticanja individualne stručne kvalifikacije.

Naš partner garantuje kvalitetnu sertifikaciju znanja i nudi brojne primere dobre prakse. Rezultat saradnje je referentna potvrda o stručnoj kvalifikaciji, podržana od strane poslodavaca Slovenije. Ona je dodatak na formalno obrazovanje, ne predstavlja javnu ispravu. Odnosi se na profesionalne kvalifikacije, koje obuhvataju specijalizovano znanje i veštine za odredjenu radnu aktivnost, odnosno radne aktivnosti. Ne odnosi se na zanatske kvalifikacije (npr. pekar, stolar, bagerista, itd.), koje kao akreditovane programe sprovode JPOA.

Potvrda se izdaje na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku. Obuhvata osnovne podatke o kandidatu, kompetencije koje je stekao završetkom obuke i polaganjem ispita, kod (koji pokazuje nivo evropskog okvira kvalifikacija), podatke o svim organizacijama koje su realizovale navedene aktivnosti uz potpis i overu ovlašćenih lica iz tih organizacija.

***

NCSDK Beograd je član Unije poslodavaca Srbije.

#ncsdkbeograd #obrazovanje #razvoj #celozivotnoucenje