Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Select Language
NCSDK BEOGRAD

Članstvo

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član može biti svako lice koje prihvata ciljeve NCSDK Beograd i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru NCSDK Beograd.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina, prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva NCSDK Beograd;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa NCSDK Beograd;

3) bira i bude biran u organe NCSDK Beograd;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima NCSDK Beograd.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva NCSDK Beograd;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima NCSDK Beograd;

3) plaća članarinu do 29.12. u kalendarskoj godini, ukoliko to odlukom Skupštine nije drugačije određeno;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.